Education

 

 PhD Advisors

070301 Inorganic Chemistry

Dongping Duan, Yunfa Chen, Zhijian Wu, Wu Li, Yongzhong Jia, Chunhui Fang, Dewen Zeng, Hongfa Yu, Yuan Zhou, Yaping Dong

01 Salt-forming Elements Chemistry

02 Physical Chemistry

03 Materials Chemistry

070302 Analytical Chemistry

01 Brine and Salts Analytical Chemistry

070901 Mineralogy, Petrology, Mineral Deposits

 

01 Saline Minerals and Sedimentology

02 Evaporation salt deposits

070902 Geochemistry

Pengxi Zhang, Haizhou Ma, Junqing Yu, Zhongping Lai, Jianping Wang, Zhanjiang Sha, Donglin Gao, Xiasong Hu, Fengqing Han 

01 Environmental Geochemistry

02 Lacustrine Sedimentology and Environment

03 Quaternary Environmental Geochemistry

 

 Master Advisors

070301 Inorganic Chemistry

Yongzhong Jia, Wu Li, Chunhui Fang, Yuan Zhou, Dewen Zeng, Yaping Dong, Hongfa Yu, Dongping Duan, Yunfa Chen, Zhijian Wu, Xiaochun Deng, Faqiang Li, Xianming Wen, Yan Fang, Bai Sun, Yan Jing, Zhihong Zhang, Guimin Qian, Shuxuang Wang, Xueying Nai, Feng Nie, Ying Yao, Xueying Xiao, Qingguo Sun, Quan Li, Bing Li, Haimin Li, Lijuan Li, Min Wang, Ming Wei, Huaide Cheng, Bin Hu, Binju Qing, Jinhe Sun, Xiushen Ye, Fugen Song

01 Salt-forming Elements Chemistry

02 Physical Chemistry

03 Materials Chemistry

04 Separation Technology

070302 Analytical Chemistry

01 Inorganic Analytical Chemistry

02 Instrumental Analytical Chemistry

070901 Mineralogy, Petrology, Mineral Deposits

Pengxi Zhang, Haizhou Ma, Junqing Yu, Zhongping Lai, Donglin Gao, Fengqing Han, Fashou Shan, Jianping Wang, Zhanjiang Sha, Xiasong Hu, Jianxin Xu, Qishun Fan, Wenxia Han, Yunqi Ma

01 Saline Minerals and Sedimentology

02 Evaporation salt deposits

070902 Geochemistry

01 Environmental Geochemistry

02 Lacustrine Sedimentology and Environment

03 Quaternary Environmental Geochemistry

081702 Chemical Technology

Dongping, Haimin Li, Min Wang, Shuxuan Wang, Zhijian Wu, Xiaochuan Deng, Lijuan Li, Xueying Xiao, Qingguo Sun, Faqiang Li

01 Inorganic Salts Chemical Technology

02 Separation Engineering

085204 Materials Engineering

Haimin Li, Min Wang, Xiaochuan Deng, Lijuan Li, ShuxuanWang, Xueying Xiao, Qingguo Sun, Faqiang Li

01 Materials Physics and Chemistry

02 Inorganic Nonmetallic Materials

03 Materials Processing Engineering

085216 Chemical Engineering

01 Chemical Engineering

02 Seperation Engineering

085217 Geological Engineering

Haizhou Ma, Zhongping Lai, Junqing Yu, Donglin Gao, Xiasong Hu, Fashou Shan, Jianxin Xu

01 Mineral Resource Prospecting and Exploration

02 Geodetection and Information Technology

03 Geological Engineering


Annex: