Home Sitemap Contact 中文 CAS
 

Search: 

About ISL  |  Research  |  People |  International Cooperation  |  News  |  Education & Training  |  Join Us  |  Societies & Publications  | Papers  |  Resources  |  Links
 • 图片新闻
 • About ISL
 • Research
 • People
 • International Cooperation
 • News
 • Education & Training
 • Join Us
 • Societies & Publications
 • Papers
 • Resources
 • Links
 • Location: Home > Education & Training
  Graduate Advisors
  Author:
  ArticleSource:
  Update time: 2013-04-05
  Close
  Text Size: A A A
  Print

   

   PhD Advisors

  070301 Inorganic Chemistry

  Dongping Duan, Yunfa Chen, Zhijian Wu, Wu Li, Yongzhong Jia, Chunhui Fang, Dewen Zeng, Hongfa Yu, Yuan Zhou, Yaping Dong

  01 Salt-forming Elements Chemistry

  02 Physical Chemistry

  03 Materials Chemistry

  070302 Analytical Chemistry

  01 Brine and Salts Analytical Chemistry

  070901 Mineralogy, Petrology, Mineral Deposits

   

  01 Saline Minerals and Sedimentology

  02 Evaporation salt deposits

  070902 Geochemistry

  Pengxi Zhang, Haizhou Ma, Junqing Yu, Zhongping Lai, Jianping Wang, Zhanjiang Sha, Donglin Gao, Xiasong Hu, Fengqing Han 

  01 Environmental Geochemistry

  02 Lacustrine Sedimentology and Environment

  03 Quaternary Environmental Geochemistry

   

   Master Advisors

  070301 Inorganic Chemistry

  Yongzhong Jia, Wu Li, Chunhui Fang, Yuan Zhou, Dewen Zeng, Yaping Dong, Hongfa Yu, Dongping Duan, Yunfa Chen, Zhijian Wu, Xiaochun Deng, Faqiang Li, Xianming Wen, Yan Fang, Bai Sun, Yan Jing, Zhihong Zhang, Guimin Qian, Shuxuang Wang, Xueying Nai, Feng Nie, Ying Yao, Xueying Xiao, Qingguo Sun, Quan Li, Bing Li, Haimin Li, Lijuan Li, Min Wang, Ming Wei, Huaide Cheng, Bin Hu, Binju Qing, Jinhe Sun, Xiushen Ye, Fugen Song

  01 Salt-forming Elements Chemistry

  02 Physical Chemistry

  03 Materials Chemistry

  04 Separation Technology

  070302 Analytical Chemistry

  01 Inorganic Analytical Chemistry

  02 Instrumental Analytical Chemistry

  070901 Mineralogy, Petrology, Mineral Deposits

  Pengxi Zhang, Haizhou Ma, Junqing Yu, Zhongping Lai, Donglin Gao, Fengqing Han, Fashou Shan, Jianping Wang, Zhanjiang Sha, Xiasong Hu, Jianxin Xu, Qishun Fan, Wenxia Han, Yunqi Ma

  01 Saline Minerals and Sedimentology

  02 Evaporation salt deposits

  070902 Geochemistry

  01 Environmental Geochemistry

  02 Lacustrine Sedimentology and Environment

  03 Quaternary Environmental Geochemistry

  081702 Chemical Technology

  Dongping, Haimin Li, Min Wang, Shuxuan Wang, Zhijian Wu, Xiaochuan Deng, Lijuan Li, Xueying Xiao, Qingguo Sun, Faqiang Li

  01 Inorganic Salts Chemical Technology

  02 Separation Engineering

  085204 Materials Engineering

  Haimin Li, Min Wang, Xiaochuan Deng, Lijuan Li, ShuxuanWang, Xueying Xiao, Qingguo Sun, Faqiang Li

  01 Materials Physics and Chemistry

  02 Inorganic Nonmetallic Materials

  03 Materials Processing Engineering

  085216 Chemical Engineering

  01 Chemical Engineering

  02 Seperation Engineering

  085217 Geological Engineering

  Haizhou Ma, Zhongping Lai, Junqing Yu, Donglin Gao, Xiasong Hu, Fashou Shan, Jianxin Xu

  01 Mineral Resource Prospecting and Exploration

  02 Geodetection and Information Technology

  03 Geological Engineering

   

   

  Appendix:
  Copyright © 1997-, Qinghai Institute of Salt Lakes, Chinese Academy of Sciences
  >>>